Skip to main content

ประวัติศูนย์นิติศาสตร์

เดิมศูนย์นิติศาสตร์มีที่มาจาก “โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์” ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นกิจกรรมของนักศึกษาในนามชมรม “นิติศึกษา” และชมรมดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปภายหลังเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 แต่ต่อมาทางคณะนิติศาสตร์เห็นว่ากิจกรรมของชมรมนิติศึกษาเดิมเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อนักศึกษาและสังคมส่วนรวม จึงจัดตั้งโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2521 โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

  1. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสเผยแพร่ความรู้ทางนิติศาสตร์แก่ประชาชนทั่วไป
  2. เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกหัดใช้ทักษะในทางปฏิบัติที่เป็นจริง และมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย
  3. เพื่อให้นักศึกษาและอาจารย์ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และร่วมกันศึกษาค้นคว้าทางนิติศาสตร์
  4. เพื่อให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการนำความรู้ทางกฎหมายไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม

โครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ในระยะแรกอยู่ในความควบคุมดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมวิชาชีพของคณะนิติศาสตร์ ต่อมาคณะนิติศาสตร์เห็นควรมีหน่วยงานเข้ามารับผิดชอบงานด้านบริการสังคมให้เป็นกิจจะลักษณะ จึงได้จัดตั้งศูนย์นิติศาสตร์ขึ้นมาทำหน้าที่ดังกล่าว รวมทั้งการควบคุมดูแลโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์อีกด้วย โดยศูนย์นิติศาสตร์มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 

  1. เพื่อเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมาย
  2. เพื่อฝึกอบรมให้นักศึกษามีทักษะในการใช้กฎหมายภาคปฏิบัติ และมีคุณธรรมในการใช้วิชาชีพนักกฎหมาย
  3. เพื่ออบรมและปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงภาระหน้าที่อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในสังคม
  4. เพื่อศึกษาวิจัยปัญหากฎหมายกับสังคม

ตลอดเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา นับแต่ก่อตั้งจากโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ จนมาสู่ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เราได้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานบริการสังคมให้แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามศูนย์นิติศาสตร์เองก็ยังมีข้อจำกัดในการทำหน้าที่บริการสังคมอยู่ไม่น้อย เนื่องจากเงินงบประมาณในการดำเนินการไม่เพียงพอกับปริมาณของประชาชนที่มาขอใช้บริการซึ่งมีเป็นจำนวนมาก ทางศูนย์นิติศาสตร์จึงได้จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายขึ้นเพื่อจะได้มีเงินมาดำเนินการอย่างเพียงพอกับความต้องการของประชาชน ผู้ที่มีจิตศรัทธาในการช่วยเหลือให้ประชาชนที่ยากจนได้รับความยุติธรรม สามารถบริจาคเงินให้แก่กองทุนได้ที่คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และหากท่านมีปัญหาทางข้อกฎหมายก็สามารถใช้บริการของศูนย์นิติศาสตร์

 

เรามุ่งมั่นและเชื่อว่าการสร้างความเป็นธรรมที่เข้าถึงได้ คือพันธกรณีที่นักกฎหมาย รวมถึงมหาวิทยาลัยมีต่อสังคมส่วนรวม