Skip to main content

ภารกิจศูนย์นิติศาสตร์

ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีภารกิจสำคัญ 5 ด้านด้วยกัน คือ

 

1. ภารกิจในการเผยแพร่ความรู้ทางนิติศาสตร์แก่ประชาชนโดยทั่วไป โดยศูนย์นิติศาสตร์มีแนวทางในการดำเนินการเผยแพร่ความรู้ 3 แนวทาง ดังนี้
1.1) การเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายโดยการจัดทำหนังสือกฎหมายสำหรับประชาชน ซึ่งศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินการมาโดยตลอด
1.2) การเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายตามโครงการสารสนเทศกฎหมายออนไลน์ ในรูปแบบต่างๆ ดังที่ปรากฏอยู่ใน www.tulawcenter.org
1.3) การเผยแพร่ความรู้โดยการจัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายแก่ประชาชน

 

2. ภารกิจในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน การให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชน ศูนย์นิติศาสตร์ให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการให้คำปรึกษาทางกฎหมายและการให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี
2.1) การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ในด้านนี้ทางสำนักงานได้จัดให้มีทนายความและนิติกรในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ประชาชน  หากผู้ใดมีปัญหาหรือข้อสงสัยทางด้านกฎหมายสามารถขอรับคำปรึกษาทางกฎหมายจากสำนักงานได้ไม่ว่าจะเป็น
- การเดินทางมาปรึกษาด้วยตนเองที่ศูนย์ท่าพระจันทร์และศูนย์รังสิต
- ขอคำปรึกษาทางโทรศัพท์
- ขอคำปรึกษาทางเว็บไซต์ หรือ
- ขอคำปรึกษาทางไปรษณีย์
2.2) การให้ความช่วยเหลือทางอรรถคดี มีรูบแบบการให้ความช่วยเหลือใน 3 รูปแบบด้วยกัน คือ
2.2.1) จัดทนายความเข้าช่วยเหลือว่าความให้โดยไม่คิดค่าจ้างทนายความ โดยมีเงื่อนไขในการให้ความช่วยเหลือคือ
- ผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้ไม่ได้รับความเป็นธรรมในเรื่องที่เป็นข้อพิพาท
- ผู้ขอความช่วยเหลือไม่มีส่วนร่วมในการกระทำความผิด
- ผู้ขอความช่วยเหลือเป็นผู้มีฐานะยากจน ไม่มีเงินเพียงพอว่าจ้างทนายความเข้าต่อสู้คดีในชั้นศาลได้
- รูปคดีทั้งข้อกฎหมายและข้อเท็จจริงมีทางที่จะให้ความช่วยเหลือได้
- ไม่เป็นคดีเกี่ยวด้วยปัญหาครอบครัว เว้นแต่เป็นคดีที่เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าอุปการะเลี้ยงดู
2.2.2 การเจรจาไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ร้องกับคู่กรณี
2.2.3 การติดตามการบังคับคดี ตามคำพิพากษาของศาล

 

3. ภารกิจในการฝึกอบรมนักศึกษาให้มีทักษะและมีคุณธรรมในการประกอบวิชาชีพกฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์ได้ดำเนินการจัดโครงการเกี่ยวกับการฝึกฝนและเสริมสร้างทักษะ ดังนี้
3.1) การจัดการแข่งขันแถลงการณ์ด้วยวาจาในชั้นศาลอุทธรณ์ (Moot Competition)
3.2) จัดให้มีการฝึกกฎหมายภาคปฏิบัติแก่นักศึกษา (ภาคฤดูร้อน)
3.3) การฝึกอบรมวิชาว่าความภาคปฏิบัติเพื่อขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพว่าความ

 

4. ภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ค้นคว้า หรือการวิจัยทางวิชาการอันเกี่ยวกับกฎหมาย โดยศูนย์นิติศาสตร์จัดบริการทางวิชาการใน 2 ลักษณะ ดังนี้
4.1) การจัดอบรมความรู้ทางกฎหมาย และการจัดสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจในประเด็นกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง เช่น การจัดสัมมนาทางวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายใหม่ๆ การจัดสัมมนาโต๊ะกลมระดมสมองในการแก้ไขปัญหาทางกฎหมายที่สำคัญ เช่น ปัญหาที่ดิน ปัญหาหนี้สิน ปัญหาเรื่องการให้ความคุ้มครองผู้บริโภค เป็นต้น
4.2) การศึกษาวิจัยปัญหาและเสนอทางออกในรูปของการวิจัยทางวิชาการ เช่น การศึกษาวิจัย เรื่อง แนวทางการแก้ปัญหาราษฎรบุกรุกพื้นที่ป่าสงวน : ศึกษากรณีปัญหาในพื้นที่ตำบลราชกรูด  อำเภอเมืองระนอง  จังหวัดระนอง เป็นต้น

 

5. ภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาอันเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะหรือวิชาชีพกฎหมาย โดยทำหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำกิจกรรมของนักศึกษาใน  3 ลักษณะ ดังนี้
5.1) กิจกรรมของนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์นิติศาสตร์ กล่าวคือ มุ่งฝึกฝนวิชาชีพนักกฎหมายให้กับนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานในศูนย์นิติศาสตร์ โดยศูนย์นิติศาสตร์จะจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาเข้ามาปฏิบัติงานในด้านการให้ความช่วยเหลือประชาชน อาทิเช่น ให้นักศึกษาเข้าร่วมการรับปรึกษาปัญหากฎหมายและลงพื้นที่สืบข้อเท็จจริง รวมถึงให้เข้าร่วมในการพิจารณาให้ความช่วยเหลือและร่วมสังเกตการณ์การพิจารณาคดีในชั้นศาล
5.2) กิจกรรมกลุ่มนักศึกษาโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (ค.พ.น.) โดยนักศึกษามุ่งทำกิจกรรมในลักษณะการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชนทั่วไป เช่นทำหน้าที่จัดเตรียมและร่วมออกไปอบรมกฎหมายแก่ประชาชน ร่วมถึงการทำสื่อเผยแพร่ความรู้ ทั้งเอกสารประกอบการอบรม และบริหารจัดการการเผยแพร่สื่อดิจิตอลผ่านเว็บไซต์ของศูนย์นิติศาสตร์ รวมถึงการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกฎหมายด้วยในรูปแบบของการจัดสัมมนาหรือเสวนาทางวิชาการ บทสัมภาษณ์ บทความทางวิชาการ เป็นต้น
5.3) กิจกรรมกลุ่มนักศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (ก.ศ.ป.) โดยนักศึกษามุ่งทำกิจกรรมที่พัฒนาทักษะทางกฎหมายแก่นักศึกษาใหม่กับทั้งสอนให้นักกฎหมายรุ่นใหม่สามารถใช้กฎหมายได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงความยุติธรรมเป็นสำคัญ ผ่านกิจกรรมค่ายนักกฎหมายรุ่นใหม่ซึ่งจะจัดขึ้นเป็นประจำทุกภาคการศึกษา พร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมผ่านทางโครงการค่ายสร้าง และกิจกรรมวันเด็ก เป็นต้น