Skip to main content

บุคลากรของศูนย์นิติศาสตร์

เนื่องจากศูนย์นิติศาสตร์มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน ประกอบกับความเข้มแข็งขององค์กรทำให้เกิดความหลากหลายของบุคลากรที่มีคุณภาพ ดังนี้

 

  1. นักศึกษา เป็นคนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยศึกษาหาความรู้ มีความกระตือรือร้นในการทำงาน ได้รับการปลูกฝังจิตสำนึกแห่งความเสียสละเพื่อประชาชน ปัจจุบันเป็นบุคลากรที่ทำงานในส่วนกลุ่มศึกษากฎหมายภาคปฏิบัติ (กศป.) นักศึกษากลุ่มโครงการเผยแพร่วิชานิติศาสตร์ (คพน.) และนักศึกษาผู้ปฏิบัติงานของศูนย์นิติศาสตร์
  2. นักกฎหมายศูนย์นิติศาสตร์ ประกอบด้วยทนายความ และนิติกร ซึ่งมีจิตอาสาในการช่วยเหลือประชาชนและสำนึกแห่งความยุติธรรม ทำหน้าที่เป็นผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ปฏิบัติงานว่าคดี ให้คำปรึกษา และให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแก่ประชาชน รวมถึงให้คำแนะนำทางวิชาชีพแก่นักศึกษา
  3. ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์ คือนักกฎหมายอาวุโสผู้มีความเชี่ยวชาญในงานด้านวิชาชีพ และงานช่วยเหลือประชาชน ตลอดเวลาที่ผ่านมาศูนย์นิติศาสตร์ได้รับความอนุเคราะห์จากอดีตผู้พิพากษาศาลสูง อดีตอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ทนายความอาวุโส มาดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์อยู่ตลอด
  4. อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ ด้วยจิตใจรักความเป็นธรรม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์หลายท่านจึงเข้าร่วมงานของศูนย์นิติศาสตร์มาตลอด โดยทำหน้าที่ให้คำแนะนำแก่นักศึกษา ตลอดจนช่วยภารกิจของศูนย์นิติศาสตร์ด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะด้านวิชาการและการให้คำปรึกษา
  5. ผู้ทรงคุณวุฒิ คือบุคคลผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อศูนย์นิติศาสตร์
  6. เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ ทำหน้าที่ดำเนินงานธุรการของศูนย์นิติศาสตร์ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นับเป็นบุคลากรที่เป็นฟันเฟืองสำคัญให้งานของศูนย์นิติศาสตร์ดำเนินมาอย่างดีนับแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
  7. ศิษย์เก่า คือผลผลิตที่ภาคภูมิใจของศูนย์นิติศาสตร์ ปัจจุบันศิษย์เก่าของศูนย์นิติศาสตร์ถือเป็นกำลังสำคัญของวงการยุติธรรมไทยในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานเอกชน ทั้งตำแหน่งผู้พิพากษา อัยการ ที่ปรึกษากฎหมาย ทนายความ เจ้าหน้าที่การทูต นักกฎหมายกฤษฎีกา รวมไปถึงนิติกรในหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นต้น และในโครงสร้างปัจจุบันของศูนย์นิติศาสตร์นั้น ตัวแทนศิษย์เก่าส่วนหนึ่งได้ทำหน้าที่เป็นสมาชิกสภาที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์

                                              

                                                                       รายชื่อบุคลากรศูนย์นิติศาสตร์

อาจารย์ ดร. กรศุทธิ์ ขอพ่วงกลาง
ผู้อำนวยการศูนย์นิติศาสตร์

 

อาจารย์ สัมผัส   พึ่งประดิษฐ์
ประธานฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

รองศาสตราจารย์ สมยศ เชื้อไทย
ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์

 

อาจารย์ ดนัย อนันติโย
ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์

อาจารย์ เกรียงศักดิ์ ไพบูลย์
ที่ปรึกษาศูนย์นิติศาสตร์

นายวีระศักดิ์ ทัพขวา
หัวหน้างานสำนักงานช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย

นางอิสรีย์ยา ธนชวาลย์
หัวหน้าฝ่ายวิชาการ สัมมนาและวิจัย

นายณัฐพงศ์ รงค์ทอง
นิติกร

นางสาวพรปวีณ์ อุดมรัตนะศิลป์
นิติกร

นายวุฒิภัทร ชินมนัส
ทนายความ

 

   นายเกรียงไกร  เสวตสมบูรณ์
  ทนายความ

 

 นายฑราวิท เชื้อแอบราช

ทนายความ

  

                                                                        นายมงคล ยศชัยปัญญา
                                                                               ทนายความ

                                                                        นางสาวนรินทร โนรันด์                                                                          เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสุพิตา สุวิทยารัตน์
 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป