Skip to main content

สัญลักษณ์

สัญลักษณ์ศูนย์นิติศาสตร์

ลักษณะของสัญลักษณ์


ปัจจุบันศูนย์นิติศาสตร์มีสัญลักษณะประจำหน่วยงานเป็นตราวงกลม ล้อมรอบด้วยแถบข้อความ ซีกบนของแถบข้อความเขียนว่า “ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์” ซีกล่างของแถบข้อความเขียนว่า “มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” คั่นแถบข้อความซีกบนและล่างด้วยตราประจำยามประยุกต์

 

ภายในแถบข้อความบรรจุสัญลักษณ์ธรรมจักรวางหน้าตราชู โดยมีมือทั้งสองข้างโอบอุ้มธรรมจักรและตราชูเอาไว้

 

ปัจจุบันสัญลักษณ์ดังกล่าวมีทั้งแบบสี และขาว – ดำ ในส่วนแบบสีนั้นเป็นสีเหลือง และสีแดง ข้อความเป็นสีดำ

ความหมายของสัญลักษณ์

 

  • สัญลักษณ์รูปวงกลม หมายถึง ความกลมเกลียวกันของบุคลากรในหน่วยงานที่พร้อมทำงานเพื่อประชาชน นอกจากนี้ยังหมายถึงความเป็นนิรันดร์อีกด้วย
  • ข้อความ “ศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์” หมายถึง ชื่อของหน่วยงาน
  • ตราประจำยามประยุกต์ หมายถึง การพัฒนาของหน่วยงานที่ไม่ทิ้งวัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง เสมือนตราประจำยามซึ่งเป็นลายไทยเดิมที่ได้ประยุกต์ให้ทันสมัยตามกาลเวลา แต่ไม่ทิ้งโครงสร้างรากฐานเดิม
  • ธรรมจักร หมายถึง สัญลักษณ์ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
  • ตราชู หมายถึง สัญลักษณ์ของความยุติธรรม อันเป็นคุณค่าด้านความดีสูงสุดของวิชานิติศาสตร์
  • มือสองข้างที่โอบอุ้ม หมายถึง สัญลักษณ์แห่งการอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น รวมถึงการเชิดชูสิ่งมีค่าอีกด้วย
  • สีเหลือง – แดง หมายถึง สีประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ไม่มีหลักฐานเด่นชัด เพียงแต่ทราบว่า ท่านผู้ประศาสน์การ นายปรีดี พนมยงค์ เป็นผู้เลือก ซึ่งอาจมาจากความต้องการเอาสีเหลือ ซึ่งเป็นสีของศาสนา เหมือนดังธรรมจักร กับสีแดง ซึ่งแสดงความเข้มข้น คือ เลือด ดังปรากฏในเพลงของขุนวิจิตรมาตราว่า “เหลืองของเราคือธรรมประจำจิต แดงของเราคือโลหิตอุทิศให้”

โดยรวมแล้วสัญลักษณ์ของศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงหมายถึง ศูนย์นิติศาสตร์อันเป็นองค์กรที่มีความสมัครสมานสามัคคี มีพัฒนาการแต่ไม่ทอดทิ้งหลักการในอันที่จะส่งเสริมความยุติธรรม ความเป็นธรรม และอุทิศตัวเพื่อช่วยเหลือประชาชน เพื่อให้ประชาคมธรรมศาสตร์ และชาวนิติศาสตร์ ได้ภาคภูมิใจมาตลอด 30 ปีที่ผ่านมา และตลอดไป