Skip to main content

หมวดหมู่ - ไตรมาส 2

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 33 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- แนวความคิดเกี่ยวกับการใช้สิทธิทางศาลหรือการฟ้องในคดีแพ่ง (วรรณชัย บุญบำรุง : หน้า 220-269)

- ข้อพิจารณาบางประการเกี่ยวกับการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ (...

webmaster
1 มิถุนายน 2546

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- ความรับผิดทางแพ่งของอนุญาโตตุลาการ : หลักการใหม่ในกฎหมายอนุญาโตตุลาการไทย (เสาวนีย์ อัศวโรจน์ : หน้า 206-226)

- (คดี นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น...

webmaster
1 มิถุนายน 2545

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- ภาษีมรดก (สมคิด เลิศไพฑูรย์ : หน้า 166-186)

- ภาษีของคนจนและผู้ด้อยโอกาส (วิริยะ นามศิริพงศ์พันธุ์ : หน้า 187-199)

- แดนเหเว้นภาษี (สุเมธ...

webmaster
1 มิถุนายน 2544

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- หลักความเสมอภาค (สมคิด เลิศไพฑูรย์ : หน้า 160 -183)

- เงื่อนไขการตรากฎหมายจำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชาชน : “มาตร”...

webmaster
1 มิถุนายน 2543

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 26 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- การสมรสกับคนต่างด้าว (วิมลศิริ ชำนาญเวช : หน้า 221-227)

- กฎหมายครอบครัวในปี 2550(ประสพสุข บุญเดช : หน้า 228-241)

- การบริหารงานสถานพินิจฯ...

webmaster
1 มิถุนายน 2541

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 25 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- ความผิดฐานดำรงชีพอยู่ด้วยรายได้ของหญิงซึ่งค้าประเวณี (โสภณ รัตนากร : หน้า 233-243)

- สิทธิครอบครองทางแพ่งและทางอาญาเป็นอย่างเดียวกันหรือไม่ (ไพจิตร...

webmaster
1 มิถุนายน 2540

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 24 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

webmaster
1 มิถุนายน 2539

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 23 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- ความเป็นมาของการศึกษาวิเคราะห์คำวินิจฉัยของศาลฎีกากรณีกฎหมายยึดทรัพย์นักการเมือง (อุดม รัฐอมฤต : หน้า 213-226)

- ปัญหาความชอบธรรมทางกฎหมายของ “...

webmaster
1 มิถุนายน 2538

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 22 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- สนธิสัญญาในรัฐธรรมนูญ (นพนิธิ สุริยะ : หน้า 173-194)

- ความรู้เบื้องต้นบางประการเกี่ยวกับกฎหมายธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ (อนันต์ จันทรโอภากร : หน้า 195-...

webmaster
1 มิถุนายน 2537

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- สัมภาษณ์พิเศษ : นายอาทร สุพโปฎก เลขาธิการคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (กองบรรณาธิการ : หน้า 153-165)

- กฎหมายสิ่งแวดล้อม (นิตยา มหาผล : หน้า 166-175)...

webmaster
1 มิถุนายน 2536