Skip to main content

หมวดหมู่ - 2533

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 18 ฉบับที่ 4 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- ผลกระทบของการขยายเขตเศรษฐกิจจำเพาะของรัฐชายฝั่งต่อการประมงของไทย (จุมพต สายสุนทร : หน้า 1-19)

- กฎหมายทะเลเกี่ยวกับเขตเศรษฐกิจจำเพาะ,...

webmaster
1 ธันวาคม 2533

 วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 18 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- การควบคุมรัฐวิสาหกิจโดยศาลบัญชีในประเทศฝรั่งเศส (สมคิด เลิศไพฑูรย์ : หน้า 1-14)

- การมอบอำนาจในฝ่ายปกครอง(พนม เอี่ยมประยูร : หน้า 15-24)

...
webmaster
1 กันยายน 2533

วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 18 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- บันทึกของนายยอร์ช ปาดูซ์ (Georges Padoux) ที่ปรึกษาการร่างกฎหมายของรัฐบาลสยามเกี่ยวกับการร่างกฎหมายลักษณะอาญา ร.ศ. 127 (สุรศักดิ์ ลิขสิทธิ์วัฒนกุล (เรียบเรียง) :...

webmaster
1 มิถุนายน 2533

วารสารนิติศาสตร์ปีที่ 18 ฉบับที่ 1 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- สิทธิฟ้องร้องของเจ้าหนี้ที่มีต่อผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด (ภาสกร ชุณหอุไร : หน้า 1-38)

-...

webmaster
1 มีนาคม 2533