Skip to main content

หมวดหมู่ - 2545

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 4 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- การบริหารและการบังคับใช้กฎหมายแข่งขันทางการค้า (สุธีร์ ศุภนิตย์ : หน้า 725-737)

- ปัญหาความ (ไม่)...

webmaster
1 ธันวาคม 2545

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 3 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- บทวิเคราะห์และข้อเสนอในการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ (สุรพล นิติไกรพจน์ และคณะ : หน้า 488-519)

-...

webmaster
1 กันยายน 2545

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- ความรับผิดทางแพ่งของอนุญาโตตุลาการ : หลักการใหม่ในกฎหมายอนุญาโตตุลาการไทย (เสาวนีย์ อัศวโรจน์ : หน้า 206-226)

- (คดี นายสุทธิชัย แซ่หยุ่น...

webmaster
1 มิถุนายน 2545

วารสารนิติศาสตร์ ปีที่ 32 ฉบับที่ 2 ประกอบด้วยบทความที่น่าสนใจ อาทิเช่น

- พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2545 : ทางแก้ใหม่ของการอนุญาโตตุลาการในประเทศไทย? (เสาวนีย์ อัศวโรจน์ : หน้า 1-23)

- รายงานการสัมมนาระดมความคิดเห็นเรื่อง...

webmaster
1 มีนาคม 2545