Skip to main content

หมวดหมู่ - การทำนิติกรรมแทนผู้เยาว์

ข้อเท็จจริง

          ผู้ร้องต้องการขายที่ดินที่อยู่ในจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์รวมระหว่างผู้ร้องและพี่น้องของผู้ร้อง แต่เนื่องจากเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนหนึ่งยังมีสถานะเป็นผู้เยาว์ มีภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านที่จังหวัดปราจีนบุรี และอาศัยอยู่กับมารดา ปัจจุบันบิดาและมารดาของผู้ร้องแยกกันอยู่ โดยยังไม่ได้จดทะเบียนหย่า

ประเด็นคำถาม

  1. ขั้นตอนและวิธีการขายอสังหาริมทรัพย์ตามกฎหมาย ซึ่งมีผู้เยาว์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รวมอยู่ด้วย
  2. เขตอำนาจศาลในการยื่นคำร้อง
  3. ต้องได้รับความความยินยอมจากบิดาของผู้เยาว์หรือไม่
  4. ตัวอย่างการเขียนคำร้องและความจำเป็นในการว่าจ้างทนายความ

ข้อกฎหมาย

          ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1501, 1514, 1515, 1566, 1574 (1)

admin
25 มิถุนายน 2563