Skip to main content

หมวดหมู่ - พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

ข้อเท็จจริง  

     เพื่อนบ้านของผู้ร้อง (“คู่กรณี”) สร้างสระว่ายน้ำในบริเวณที่เกือบติดกับกำแพงบ้านของผู้ร้อง และวางกระถางต้นไม้เป็นแนวยาวบนถนนของหมู่บ้านเป็นเหตุให้ผู้ร้องเข้าออกบ้านของตนได้ลำบาก

ประเด็นคำถาม

  • ผู้ร้องสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อนบ้านดังกล่าวได้หรือไม่
admin
18 มิถุนายน 2562

ข้อเท็จจริง  

ผู้ร้องเช่าที่ดินกับวัดและได้ก่อสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินมาเป็นระยะเวลาประมาณ 30 ปี โดยผู้ร้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในอาคารที่ก่อสร้างและได้รับเอกสารสิทธิ์จากสำนักงานที่ดินถูกต้องตามกฎหมาย ต่อมามีบุคคลอื่นประสงค์จะสร้างอาคารพาณิชย์ในที่ดินของวัดติดกับอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง ผู้ร้องเกรงการก่อสร้างอาคารเพิ่มบนที่ดินเดียวกันและจะก่อสร้างติดกับอาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง อาจจะส่งผลกระทบต่ออาคารพาณิชย์ของผู้ร้องให้ได้รับความเสียหาย เนื่องจากการก่อสร้างอาคารต้องมีการคำนวณน้ำหนักโดยรวมของอาคารใหม่และอาคารของผู้ร้อง รวมทั้งวิเคราะห์ลักษณะของดิน เพื่อใช้ในการกำหนดระยะห่างระหว่างฐานราก

ผู้ร้องได้สอบถามเจ้าหน้าที่สำนักงานเทศบาลเรื่องการเว้นระยะห่างของอาคาร แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าการอ้างสิทธิพื้นที่ข้างเคียง กฎหมายกำหนดให้เป็นสิทธิเฉพาะเจ้าของที่ดิน ไม่ใช่เจ้าของอาคาร

ประเด็นคำถาม

1. ใครเป็นผู้มีสิทธิกล่าวอ้างเรื่องสิทธิ “พื้นที่ข้างเคียง” ตามกฎหมาย และผู้ร้องสามารถอ้างสิทธิใดได้บ้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายต่ออาคารพาณิชย์ของผู้ร้อง

2. ผู้ร้องสามารถอ้างกฎหมายใด เพื่อร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งให้เจ้าของอาคารใหม่ ต้องดำเนินการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คำนวณน้ำหนักของอาคารใหม่และน้ำหนักอาคารที่ก่อสร้างเดิมในพื้นที่เดียวกัน เพื่อใช้กำหนดระยะห่างระหว่างฐานของอาคารใหม่กับฐานของอาคารเดิม เพื่อความปลอดภัยของอาคารก่อนดำเนินการก่อสร้าง

admin
12 มิถุนายน 2562