ข้อถือสิทธิ

ข้อความ เนื้อหา รูปภาพ คลิปวิดีโอและส่วนประกอบต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ใน www.tulawcenter.org นี้ ได้รับความคุ้มครองตาม พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2537 ห้ามทำการละเมิดลิขสิทธิ์ อาทิเช่น คัดลอกข้อมูลทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน เลียนแบบ ดัดแปลง หรือตีพิมพ์ซ้ำ โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากศูนย์นิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หรือผู้สร้างสรรค์งานก่อน สำหรับรายละเอียดกรุณา อ่านเพิ่มเติม