Skip to main content

คลินิกกฎหมาย

บริการรับปรึกษาปัญหากฎหมายนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้มีความสงสัยในปัญหากฎหมายที่ตนพบ โปรดกรอกข้อเท็จจริงเท่าที่ทราบ และระบุประเด็นที่ต้องการสอบถามให้ชัดเจน แต่หากปัญหาของท่านเป็นคดีความแล้ว ท่านควรปรึกษาทนายความโดยด่วน อนึ่ง เราไม่ประสงค์จะให้บริการนี้เป็นช่องทางในการสอบถามข้อกฎหมายเพื่อนำไปใช้ในทางที่ผิด จึงมีความจำเป็นต้องสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของท่านเพื่อเป็นการแสดงความบริสุทธิ์ใจ อีกทั้งข้อมูลที่ท่านให้เรามาจะช่วยในการติดต่อกลับไปหาท่านได้ในกรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม จึงขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่เรา

สถิติการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย ]

ส่งคำถาม

คำเตือนและข้อตกลงการใช้งาน

คลินิกกฏหมาย

ข้อถือสิทธิ

คำถาม - คำตอบที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาข้อกฎหมายใน คลินิกกฎหมาย จัดทำขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทางด้านกฎหมายแก่ผู้เข้าชมเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยในการดำเนินคดีของทนายความแก่ลูกความเฉพาะรายได้ เนื่องจากการวินิจฉัยปัญหาของลูกความแต่ละรายมีรายละเอียดข้อมูลที่แตกต่างกัน หากมีการนำข้อมูลเว็บไซต์ไปใช้โดยไม่ได้ปรึกษาผู้ประกอบวิชาชีพด้านกฎหมาย ศูนย์นิติศาสตร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น อ่านเพิ่มเติม